மூன்றாவது பர்த் (உமா சீரிஸ் - ரிலே ரேஸ் கதை)

சூரியக்கசிவுகளைச் சிதைக்கும் மின்னல்

கடல்

பயணக்குறிப்பு #4: ஔரங்காபாத்


சதுரங்கம்


கைப்பையுள் ஒளிந்திருந்த கடல்


பயணக்குறிப்பு #4: சனி சிங்கனாபூர்


பயணக்குறிப்பு #3: ஷிர்டி கோவிலில்

பயணக்குறிப்பு#2: ஷிர்டி நோக்கி - via கோபர்காவ்ன், தவுன்ட்


பயணக்குறிப்பு#1: ஷிர்டி நோக்கி