சென்னையில் பன்றிக் காய்ச்சல் தடுப்பூசி பற்றிய தகவல்

விபூதி வாசனை - சவால் சிறுகதை

இந்தா பிடிச்சுக்கோ கவுஜைகள்

பிறவிப்பயனுக்கு வேணும் கல்கோனா

ஊஞ்சல் from Buzz

விநாயக சதுர்த்தி

சையனைடு கவிதைகள்

முழிப்பேர்ப்புக் கவுஜைகள்

என் பதில் கடிதம் மரியாதை நிமித்தமானது