துரோபதையம்மன் விருத்தம்


தணிகாசலர் பஞ்சரத்தினம்


திருநீற்றுப் பதிகம்


வேமனானந்த சுவாமி பதிகம்


அருணாசலீசர் பதிகம்


இறுதிச்சேர்க்கை


நீலம்