ஸ்ரீ கணேஷ ஸ்துதி

சுமுகைசை கந்தச்ச கபிலோ கஜகர்ணஹ
லம்போதரச்ச: விகட: விக்னராஜோ விநாயக:
தூமகேது: கணாத்யக்ஷ: பாலசந்த்ரோ கஜானன:
வக்ரதுண்ட: சூர்ப்பகர்ண: ஹேரம்ப: ஸ்கந்த பூர்வஜ:

0 comments:

Post a Comment