ஸ்ரீராம ரக்ஷா ஸ்தோத்ரம்
ஸ்ரீராமரக்ஷாஸ்தோத்ரம்
ஓம் அஸ்ய ஸ்ரீராமரக்ஷாஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய பு³த⁴கௌஸி²க ருஷி​: ஸ்ரீ ஸீதாராமசந்த்³ரோ தே³வதா அனுஷ்டுப்‌ ச²ந்த³​: ஸீதா ஸ²க்தி​: ஸ்ரீமான் ஹனுமான்‌ கீலகம்‌ ஸ்ரீராமசந்த்³ரப்ரீத்யர்தே² ராமரக்ஷாஸ்தோத்ரஜபே வினியோக³​:|

அத² த்⁴யானம்‌

த்⁴யாயேதா³ஜானுபா³ஹும் த்⁴ருதஸ²ரத⁴னுஷம் ப³த்³த⁴பத்³மாஸனஸ்த²ம் பீதம் வாஸோ வஸானம் நவகமலத³லஸ்பர்தி⁴னேத்ரம் ப்ரஸன்னம்‌|  வாமாங்காரூட⁴ஸீதாமுக²கமலமிலல்லோசனம் நீரதா³ப⁴ம் நானாலங்காரதீ³ப்தம் த³த⁴தமுருஜடாமண்ட³லம் ராமசந்த்³ரம்||
[ஸம்பாதி³த கரேம்]ஸ்தோத்ரம்

சரிதம் ரகு⁴னாத²ஸ்ய ஸ²தகோடிப்ரவிஸ்தரம்‌|
ஏகைகமக்ஷரம் பும்ஸாம் மஹாபாதகனாஸ²னம்‌|| 1||
த்⁴யாத்வா நீலோத்பலஸ்²யாமம் ராமம் ராஜீவலோசனம்‌|
ஜானகீலக்ஷ்மணோபேதம் ஜடாமுகுடமண்டி³தம்‌ || 2||
ஸாஸிதூணத⁴னுர்பா³ணபாணிம் நக்தஞ்சராந்தகம்‌|
ஸ்வலீலயா ஜக³த்த்ராதுமாவிர்பூ⁴தமஜம் விபு⁴ம்‌ || 3||
ராமரக்ஷாம் படே²த்ப்ராஜ்ஞ​: பாபக்⁴னீம் ஸர்வகாமதா³ம்‌|
ஸி²ரோ மே ராக⁴வ​: பாது பா⁴லம் த³ஸ²ரதா²த்மஜ​: || 4||
கௌஸல்யேயோ த்³ருஸௌ² பாது விஸ்²வாமித்ரப்ரிய​: ஸ்²ருதீ|
க்⁴ராணம் பாது மக²த்ராதா முக²ம் ஸௌமித்ரிவத்ஸல​:|| 5||
ஜிஹ்வாம் வித்³யானிதி⁴​: பாது கண்ட²ம் ப⁴ரதவந்தி³த​:|
ஸ்கந்தௌ⁴ தி³வ்யாயுத⁴​: பாது பு⁴ஜௌ ப⁴க்³னேஸ²கார்முக​:|| 6||
கரௌ ஸீதாபதி​: பாது ஹ்ருத³யம் ஜாமத³க்³ன்யஜித்‌|
மத்⁴யம் பாது க²ரத்⁴வம்ஸீ நாபி⁴ம் ஜாம்ப³வதா³ஸ்²ரய​:|| 7||
ஸுக்³ரீவேஸ²​: கடீ பாது ஸக்தி²னீ ஹனுமத்ப்ரபு⁴​:|
உரூ ரகூ⁴த்தம​: பாது ரக்ஷ​:குலவினாஸ²க்ருத்‌|| 8||
ஜானுனீ ஸேதுக்ருத்பாது ஜங்கே⁴ த³ஸ²முகா²ந்தக​:|
பாதௌ³ விபீ⁴ஷணஸ்ரீத³​: பாது ராமோ(அ)கி²லம் வபு​:|| 9||
ஏதாம் ராமப³லோபேதாம் ரக்ஷாம் ய​: ஸுக்ருதீ படே²த்‌|
ஸ சிராயு​: ஸுகீ² புத்ரீ விஜயீ வினயீ ப⁴வேத்‌|| 10||
பாதாலபூ⁴தலவ்யோமசாரிணஸ்²ச²த்³மசாரிண​: |
ந த்³ருஷ்டுமதி ஸ²க்தாஸ்தே ரக்ஷிதம் ராமனாமபி⁴​: || 11||
ராமேதி ராமப⁴த்³ரேதி ராமசந்த்³ரேதி வா ஸ்மரன்‌|
நரோ ந லிப்யதே பாபைர்பு⁴க்திம் முக்திம் ச விந்த³தி || 12||
ஜக³ஜ்ஜைத்ரைகமந்த்ரேண ராமனாம்னாபி⁴ரக்ஷிதம்‌|
ய​: கண்டே² தா⁴ரயேத்தஸ்ய கரஸ்தா²​: ஸர்வஸித்³த⁴ய​: || 13||
வஜ்ரபஞ்ஜரனாமேத³ம் யோ ராமகவசம் ஸ்மரேத்‌|
அவ்யாஹதாஜ்ஞ​: ஸர்வத்ர லப⁴தே ஜயமங்க³லம்‌ || 14||
ஆதி³ஷ்டவான்யதா² ஸ்வப்னே ராமரக்ஷாமிமாம் ஹர​:|
ததா² லிகி²தவான்ப்ராத​: ப்ரபு³த்³தோ⁴ பு³த⁴கௌஸி²க​: || 15||
ஆராம​: கல்பவ்ருக்ஷாணாம் விராம​: ஸகலாபதா³ம்‌|
அபி⁴ராமஸ்த்ரிலோகானாம் ராம​: ஸ்ரீமான்ஸன​: ப்ரபு⁴​: || 16||
தருணௌ ரூப ஸம்பன்னௌ ஸுகுமாரௌ மஹாப³லௌ|
புண்ட³ரீகவிஸா²லாக்ஷௌ சீரக்ருஷ்ணாஜினாம்ப³ரௌ || 17||
ப²லமூலாஸி²னௌ தா³ந்தௌ தாபஸௌ ப்³ரஹ்மசாரிணௌ|
புத்ரௌ த³ஸ²ரத²ஸ்யைதௌ ப்⁴ராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ || 18||
ஸ²ரண்யௌ ஸர்வஸத்த்வானாம் ஸ்²ரேஷ்டௌ² ஸர்வத⁴னுஷ்மதாம்‌|
ரக்ஷ​:குலனிஹந்தாரௌ த்ராயேதாம் நோ ரகூ⁴த்தமௌ || 19||
ஆத்தஸஜ்ஜத⁴னுஷாவிஷுஸ்ப்ருஸா²வக்ஷயாஸு²க³னிஷங்க³ஸங்கி³னௌ|
ரக்ஷணாய மம ராமலக்ஷ்மணாவக்³ரத​: பதி² ஸதை³வ க³ச்ச²தாம்‌|| 20||
ஸன்னத்³த⁴​: கவசீ க²ட்³கீ³ சாபபா³ணத⁴ரோ யுவா|
க³ச்ச²ன்மனோரதா²ன்னஸ்²ச ராம​: பாது ஸலக்ஷ்மண​: || 21||
ராமோ தா³ஸ²ரதி²​: ஸூ²ரோ லக்ஷ்மணானுசரோ ப³லீ|
காகுத்ஸ்த²​: புருஷ​: பூர்ண​: கௌஸல்யேயோ ரகூ⁴த்தம​: || 22||
வேதா³ந்தவேத்³யோ யஜ்ஞேஸ²​: புராணபுருஷோத்தம​:|
ஜானகீவல்லப⁴​: ஸ்ரீமானப்ரமேயபராக்ரம​: || 23||
இத்யேதானி ஜபன்னித்யம் மத்³ப⁴க்த​: ஸ்²ரத்³த⁴யா(அ)ந்வித​:|
அஸ்²வமேதா⁴தி⁴கம் புண்யம் ஸம்ப்ராப்னோதி ந ஸம்ஸ²ய​: || 24||
ராமம் தூ³வார்த³லஸ்²யாமம் பத்³மாக்ஷம் பீதவாஸஸம்‌|
ஸ்துவந்தி நாமபி⁴ர்தி³வ்யைர்ன தே ஸம்ஸாரிணோ நரா​: || 25||
ராமம் லக்ஷ்மணபூர்வஜம் ரகு⁴வரம் ஸீதாபதிம் ஸுந்த³ரம்
காகுத்ஸ்த²ம் கருணார்ணவம் கு³ணனிதி⁴ம் விப்ரப்ரியம் தா⁴ர்மிகம்‌|
ராஜேந்த்³ரம் ஸத்யஸந்த⁴ம் த³ஸ²ரத²தனயம் ஸ்²யாமலம் ஸா²ந்தமூர்திம்
வந்தே³ லோகாபி⁴ராமம் ரகு⁴குலதிலகம் ராக⁴வம் ராவணாரிம்‌|| 26||
ராமாய ராமப⁴த்³ராய ராமசந்த்³ராய வேத⁴ஸே|
ரகு⁴னாதா²ய நாதா²ய ஸீதாயா​: பதயே நம​: || 27||
ஸ்ரீராம ராம ரகு⁴னந்த³ன ராம ராம
ஸ்ரீராம ராம ப⁴ரதாக்³ரஜ ராம ராம|
ஸ்ரீராம ராம ரணகர்கஸ² ராம ராம
ஸ்ரீராம ராம ஸ²ரணம் ப⁴வ ராம ராம || 28||
ஸ்ரீராமசந்த்³ரசரணௌ மனஸா ஸ்மராமி
ஸ்ரீராமசந்த்³ரசரணௌ வசஸா க்³ருணாமி|
ஸ்ரீராமசந்த்³ரசரணௌ ஸி²ரஸா நமாமி
ஸ்ரீராமசந்த்³ரசரணௌ ஸ²ரணம் ப்ரபத்³யே || 29||
மாதா ராமோ மத்பிதா ராமசந்த்³ர​:
ஸ்வாமீ ராமோ மத்ஸகா² ராமசந்த்³ர​:|
ஸர்வஸ்வம் மே ராமசந்த்³ரோ த³யாலு-
ர்னான்யம் ஜானே நைவ ஜானே ந ஜானே || 30||
த³க்ஷிணே லக்ஷ்மணோ யஸ்ய வாமே து ஜனகாத்மஜா|
புரதோ மாருதிர்யஸ்ய தம் வந்தே³ ரகு⁴னந்த³னம்‌ || 31||
லோகாபி⁴ராமம் ரணரங்தீ⁴ரம்
ராஜீவனேத்ரம் ரகு⁴வம்ஸ²னாத²ம|
காருண்யரூபம் கருணாகரம் தம்
ஸ்ரீராமசந்த்³ரம் ஸ²ரணம் ப்ரபத்³யே || 32||
மனோஜவம் மாருததுல்யவேக³ம்
ஜிதேந்த்³ரியம் பு³த்³தி⁴மதாம் வரிஷ்ட²ம்‌|
வாதாத்மஜம் வானரயூத²முக்²யம் ஸ்ரீராமதூ³தம் ஸ²ரணம் ப்ரபத்³யே || 33||
கூஜந்தம் ராம ராமேதி மது⁴ரம் மது⁴ராக்ஷரம்‌|
ஆருஹ்ய கவிதாஸா²கா²ம் வந்தே³ வால்மீகிகோகிலம்‌ || 34||
ஆபதா³மபஹர்தாரம் தா³தாரம் ஸர்வஸம்பதா³ம்‌|
லோகாபி⁴ராமம் ஸ்ரீராமம் பூ⁴யோ பூ⁴யோ நமாம்யஹம்‌ || 35||
ப⁴ர்ஜனம் ப⁴வபீ³ஜானாமர்ஜனம் ஸுக²ஸம்பதா³ம்‌|
தர்ஜனம் யமதூ³தானாம் ராம ராமேதி க³ர்ஜனம்‌ || 36||
ராமோ ராஜமணி​: ஸதா³ விஜயதே ராமம் ராமேஸ²ம் ப⁴ஜே
ராமேணாபி⁴ஹதா நிஸா²சரசமூ ராமாய தஸ்மை நம​:|
ராமான்னாஸ்தி பராயணம் பரதரம் ராமஸ்ய தா³ஸோ(அ)ஸ்ம்யஹம்
ராமே சித்தலய​: ஸதா³ ப⁴வது மே போ⁴ ராம மாமுத்³த⁴ர || 37||
ராம ராமேதி ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே|
ஸஹஸ்ரனாம தத்துல்யம் ராமனாம வரானனே || 38||
இதி ஸ்ரீபு³த⁴கௌஸி²கமுனிவிரசிதம் ஸ்ரீராமரக்ஷாஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்


śrīrāmarakṣāstotram
oṁ asya śrīrāmarakṣāstotramantrasya budhakauśika ṛṣiḥ śrī sītārāmacandro devatā anuṣṭup‌ chandaḥ sītā śaktiḥ śrīmān hanumān‌ kīlakaṁ‌ śrīrāmacandraprītyarthe rāmarakṣāstotrajape viniyogaḥ|

atha dhyānam‌

dhyāyedājānubāhuṁ dhṛtaśaradhanuṣaṁ baddhapadmāsanasthaṁ pītaṁ vāso vasānaṁ navakamaladalaspardhinetraṁ prasannam‌| vāmāṅkārūḍhasītāmukhakamalamilallocanaṁ nīradābhaṁ nānālaṅkāradīptaṁ dadhatamurujaṭāmaṇḍalaṁ rāmacandram||
[saṁpādita kareṁ]stotram

caritaṁ raghunāthasya śatakoṭipravistaram‌|
ekaikamakṣaraṁ puṁsāṁ mahāpātakanāśanam‌||1||
dhyātvā nīlotpalaśyāmaṁ rāmaṁ rājīvalocanam‌|
jānakīlakṣmaṇopetaṁ jaṭāmukuṭamaṇḍitam‌ ||2||
sāsitūṇadhanurbāṇapāṇiṁ naktaṁcarāntakam‌|
svalīlayā jagattrātumāvirbhūtamajaṁ vibhum‌ ||3||
rāmarakṣāṁ paṭhetprājñaḥ pāpaghnīṁ sarvakāmadām‌|
śiro me rāghavaḥ pātu bhālaṁ daśarathātmajaḥ ||4||
kausalyeyo dṛśau pātu viśvāmitrapriyaḥ śrutī|
ghrāṇaṁ pātu makhatrātā mukhaṁ saumitrivatsalaḥ||5||
jihvāṁ vidyānidhiḥ pātu kaṇṭhaṁ bharatavanditaḥ|
skaṁdhau divyāyudhaḥ pātu bhujau bhagneśakārmukaḥ||6||
karau sītāpatiḥ pātu hṛdayaṁ jāmadagnyajit‌|
madhyaṁ pātu kharadhvaṁsī nābhiṁ jāmbavadāśrayaḥ||7||
sugrīveśaḥ kaṭī pātu sakthinī hanumatprabhuḥ|
urū raghūttamaḥ pātu rakṣaḥkulavināśakṛt‌||8||
jānunī setukṛtpātu jaṅghe daśamukhāntakaḥ|
pādau vibhīṣaṇaśrīdaḥ pātu rāmo'khilaṁ vapuḥ||9||
etāṁ rāmabalopetāṁ rakṣāṁ yaḥ sukṛtī paṭhet‌|
sa cirāyuḥ sukhī putrī vijayī vinayī bhavet‌||10||
pātālabhūtalavyomacāriṇaśchadmacāriṇaḥ |
na dṛṣṭumati śaktāste rakṣitaṁ rāmanāmabhiḥ ||11||
rāmeti rāmabhadreti rāmacandreti vā smaran‌|
naro na lipyate pāpairbhuktiṁ muktiṁ ca vindati ||12||
jagajjaitraikamantreṇa rāmanāmnābhirakṣitam‌|
yaḥ kaṇṭhe dhārayettasya karasthāḥ sarvasiddhayaḥ ||13||
vajrapañjaranāmedaṁ yo rāmakavacaṁ smaret‌|
avyāhatājñaḥ sarvatra labhate jayamaṅgalam‌ ||14||
ādiṣṭavānyathā svapne rāmarakṣāmimāṁ haraḥ|
tathā likhitavānprātaḥ prabuddho budhakauśikaḥ ||15||
ārāmaḥ kalpavṛkṣāṇāṁ virāmaḥ sakalāpadām‌|
abhirāmastrilokānāṁ rāmaḥ śrīmānsanaḥ prabhuḥ ||16||
taruṇau rūpa sampannau sukumārau mahābalau|
puṇḍarīkaviśālākṣau cīrakṛṣṇājināmbarau ||17||
phalamūlāśinau dāntau tāpasau brahmacāriṇau|
putrau daśarathasyaitau bhrātarau rāmalakṣmaṇau ||18||
śaraṇyau sarvasattvānāṁ śreṣṭhau sarvadhanuṣmatām‌|
rakṣaḥkulanihantārau trāyetāṁ no raghūttamau ||19||
āttasajjadhanuṣāviṣuspṛśāvakṣayāśuganiṣaṅgasaṅginau|
rakṣaṇāya mama rāmalakṣmaṇāvagrataḥ pathi sadaiva gacchatām‌||20||
sannaddhaḥ kavacī khaḍgī cāpabāṇadharo yuvā|
gacchanmanorathānnaśca rāmaḥ pātu salakṣmaṇaḥ ||21||
rāmo dāśarathiḥ śūro lakṣmaṇānucaro balī|
kākutsthaḥ puruṣaḥ pūrṇaḥ kausalyeyo raghūttamaḥ ||22||
vedāntavedyo yajñeśaḥ purāṇapuruṣottamaḥ|
jānakīvallabhaḥ śrīmānaprameyaparākramaḥ ||23||
ityetāni japannityaṁ madbhaktaḥ śraddhayā'nvitaḥ|
aśvamedhādhikaṁ puṇyaṁ samprāpnoti na saṁśayaḥ ||24||
rāmaṁ dūvārdalaśyāmaṁ padmākṣaṁ pītavāsasam‌|
stuvanti nāmabhirdivyairna te saṁsāriṇo narāḥ ||25||
rāmaṁ lakṣmaṇapūrvajaṁ raghuvaraṁ sītāpatiṁ sundaraṁ
kākutsthaṁ karuṇārṇavaṁ guṇanidhiṁ viprapriyaṁ dhārmikam‌|
rājendraṁ satyasaṁdhaṁ daśarathatanayaṁ śyāmalaṁ śāntamūrtiṁ
vande lokābhirāmaṁ raghukulatilakaṁ rāghavaṁ rāvaṇārim‌||26||
rāmāya rāmabhadrāya rāmacandrāya vedhase|
raghunāthāya nāthāya sītāyāḥ pataye namaḥ ||27||
śrīrāma rāma raghunandana rāma rāma
śrīrāma rāma bharatāgraja rāma rāma|
śrīrāma rāma raṇakarkaśa rāma rāma
śrīrāma rāma śaraṇaṁ bhava rāma rāma ||28||
śrīrāmacandracaraṇau manasā smarāmi
śrīrāmacandracaraṇau vacasā gṛṇāmi|
śrīrāmacandracaraṇau śirasā namāmi
śrīrāmacandracaraṇau śaraṇaṁ prapadye ||29||
mātā rāmo matpitā rāmacandraḥ
svāmī rāmo matsakhā rāmacandraḥ|
sarvasvaṁ me rāmacandro dayālu-
rnānyaṁ jāne naiva jāne na jāne ||30||
dakṣiṇe lakṣmaṇo yasya vāme tu janakātmajā|
purato mārutiryasya taṁ vande raghunandanam‌ ||31||
lokābhirāmaṁ raṇaraṅdhīraṁ
rājīvanetraṁ raghuvaṁśanāthama|
kāruṇyarūpaṁ karuṇākaraṁ taṁ
śrīrāmacandraṁ śaraṇaṁ prapadye ||32||
manojavaṁ mārutatulyavegaṁ
jitendriyaṁ buddhimatāṁ variṣṭham‌|
vātātmajaṁ vānarayūthamukhyaṁ śrīrāmadūtaṁ śaraṇaṁ prapadye ||33||
kūjantaṁ rāma rāmeti madhuraṁ madhurākṣaram‌|
āruhya kavitāśākhāṁ vande vālmīkikokilam‌ ||34||
āpadāmapahartāraṁ dātāraṁ sarvasampadām‌|
lokābhirāmaṁ śrīrāmaṁ bhūyo bhūyo namāmyaham‌ ||35||
bharjanaṁ bhavabījānāmarjanaṁ sukhasampadām‌|
tarjanaṁ yamadūtānāṁ rāma rāmeti garjanam‌ ||36||
rāmo rājamaṇiḥ sadā vijayate rāmaṁ rāmeśaṁ bhaje
rāmeṇābhihatā niśācaracamū rāmāya tasmai namaḥ|
rāmānnāsti parāyaṇaṁ parataraṁ rāmasya dāso'smyahaṁ
rāme cittalayaḥ sadā bhavatu me bho rāma māmuddhara ||37||
rāma rāmeti rāmeti rame rāme manorame|
sahasranāma tattulyaṁ rāmanāma varānane ||38||
iti śrībudhakauśikamuniviracitaṁ śrīrāmarakṣāstotraṁ sampūrṇam


श्रीरामरक्षास्तोत्रम्
ॐ अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्री सीतारामचन्द्रो देवता अनुष्टुप्‌ छन्दः सीता शक्तिः श्रीमान् हनुमान्‌ कीलकं‌ श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे रामरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः।

अथ ध्यानम्‌

ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम्‌। वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्॥
[संपादित करें]स्तोत्रम्

चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌।
एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्‌॥१॥
ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम्‌।
जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम्‌ ॥२॥
सासितूणधनुर्बाणपाणिं नक्तंचरान्तकम्‌।
स्वलीलया जगत्त्रातुमाविर्भूतमजं विभुम्‌ ॥३॥
रामरक्षां पठेत्प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदाम्‌।
शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः ॥४॥
कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुती।
घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः॥५॥
जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः।
स्कंधौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः॥६॥
करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित्‌।
मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः॥७॥
सुग्रीवेशः कटी पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभुः।
उरू रघूत्तमः पातु रक्षःकुलविनाशकृत्‌॥८॥
जानुनी सेतुकृत्पातु जङ्घे दशमुखान्तकः।
पादौ विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः॥९॥
एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत्‌।
स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्‌॥१०॥
पातालभूतलव्योमचारिणश्छद्मचारिणः ।
न दृष्टुमति शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः ॥११॥
रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन्‌।
नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति ॥१२॥
जगज्जैत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम्‌।
यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः ॥१३॥
वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत्‌।
अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम्‌ ॥१४॥
आदिष्टवान्यथा स्वप्ने रामरक्षामिमां हरः।
तथा लिखितवान्प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः ॥१५॥
आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम्‌।
अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान्सनः प्रभुः ॥१६॥
तरुणौ रूप सम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ।
पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ ॥१७॥
फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ।
पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥१८॥
शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम्‌।
रक्षःकुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघूत्तमौ ॥१९॥
आत्तसज्जधनुषाविषुस्पृशावक्षयाशुगनिषङ्गसङ्गिनौ।
रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रतः पथि सदैव गच्छताम्‌॥२०॥
सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा।
गच्छन्मनोरथान्नश्च रामः पातु सलक्ष्मणः ॥२१॥
रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली।
काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघूत्तमः ॥२२॥
वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः।
जानकीवल्लभः श्रीमानप्रमेयपराक्रमः ॥२३॥
इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयाऽन्वितः।
अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः ॥२४॥
रामं दूवार्दलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससम्‌।
स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नराः ॥२५॥
रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं
काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम्‌।
राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं
वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम्‌॥२६॥
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे।
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥२७॥
श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम
श्रीराम राम भरताग्रज राम राम।
श्रीराम राम रणकर्कश राम राम
श्रीराम राम शरणं भव राम राम ॥२८॥
श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि
श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृणामि।
श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि
श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥२९॥
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः
स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः।
सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु-
र्नान्यं जाने नैव जाने न जाने ॥३०॥
दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा।
पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्‌ ॥३१॥
लोकाभिरामं रणरङ्धीरं
राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम।
कारुण्यरूपं करुणाकरं तं
श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ॥३२॥
मनोजवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌।
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ॥३३॥
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌।
आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥३४॥
आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌।
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥३५॥
भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदाम्‌।
तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्‌ ॥३६॥
रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रामेशं भजे
रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः।
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं
रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर ॥३७॥
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे।
सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥३८॥
इति श्रीबुधकौशिकमुनिविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम्

2 comments:

புதுகைத் தென்றல் said...

அருமையான ஸ்லோகம்,

பாலு குரலில் அருமையா இன்னைக்கு காலேல கூட ரசிச்சு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். ஸ்லோகங்களை தமிழ், இங்கிலிஷ், சமஸ்கிருதம்னு கொடுத்தற்கு மிக்க நன்றி

Vasudevan Tirumurti said...

திருப்பி எழுத ஆரம்பிச்சு இருக்கா மாதிரி இருக்கு! நல்லது! சந்தோஷம்!

Post a Comment