சிவ தாண்டவ ஸ்தோத்ரம்||  ராவண ரசித ||
|| ஸார்த²ஸி²வதாண்ட³வஸ்தோத்ரம் ||
|| ஸ்ரீக³ணேஸா²ய நம​: ||
ஜடாடவீக³லஜ்ஜலப்ரவாஹபாவிதஸ்த²லே, க³லே(அ)வலம்ப்³யலம்பி³தாம்பு⁴ஜங்க³துங்க³மாலிகாம்‌|
ட³மட்³ட³மட்³ட³மட்³ட³மன்னினாத³வட்³ட³மர்வயம்ʼ, சகாரசண்ட³தாண்ட³வம்தனோது ந​: ஸி²வோ ஸி²வம்‌ || 1||

ஜடாகடாஹஸம்ப்⁴ரமப்⁴ரமன்னிலிம்பனிர்ஜ²ரீ, விலோலவீசிவல்லரீ விராஜமானமூர்த⁴னி|
த⁴க³த்³த⁴க³த்³த⁴க³ஜ்ஜ்வலல்லலாடபட்டபாவகே, கிஸோ²ரசந்த்³ரஸே²க²ரே ரதி​: ப்ரதிக்ஷணம்மமம்|| 2||

த⁴ராத⁴ரேந்த்³ரனந்தி³னீ விலாஸப³ந்து⁴ப³ந்து⁴ரஸ்பு²ரத்³தி³க³ந்தஸந்ததி ப்ரமோத³ மானமானஸே|
க்ருʼபாகடாக்ஷதோ⁴ரணீனிருத்³த⁴து³ர்த⁴ராபதி³ க்வசித்³விக³ம்ப³ரே மனோவினோத³மேது வஸ்துனி || 3||

ஜடாபு⁴ஜங்க³பிங்க³லஸ்பு²ரத்ப²ணாமணிப்ரபா⁴-கத³ம்ப³குங்குமத்³ரவப்ரலிப்ததி³க்³வதூ⁴முகே²|
மதா³ந்த⁴ஸிந்து⁴ரஸ்பு²ரத்வகு³த்தரீயமேது³ரே மனோவினோத³த்³பு⁴தம்பி³ம்ப⁴ர்துபூ⁴தப⁴ர்தரி || 4||

ஸஹஸ்ரலோசனப்ரப்⁴ருʼத்யஸே²ஷலேக²ஸே²க²ர-ப்ரஸூனதூ⁴லிதோ⁴ரணீ விதூ⁴ஸராங்க்⁴ரிபீட²பூ⁴​:|
பு⁴ஜங்க³ராஜமாலயானிப³த்³த⁴ஜாடஜூடக​: ஸ்²ரியைசிராயஜாயதாம்சகோரப³ந்து⁴ஸே²க²ர​: || 5||

லலாடசத்வரஜ்வலத்³த⁴னஞ்ஜயஸ்பு²லிங்க³பா⁴-நிபீதபஞ்சஸாயகம்ʼனமன்னிலிம்பனாயகம்‌|
ஸுதா⁴மயூக²லேக²யா விராஜமானஸே²க²ரம்மஹாகபாலிஸம்பதே³ ஸி²ரோஜடாலமஸ்துன​: || 6||

கராலபா⁴லபட்டிகாத⁴க³த்³த⁴க³த்³த⁴க³ஜ்ஜ்வலத்³த⁴னஞ்ஜயா த⁴ரீக்ருʼதப்ரசண்ட³பஞ்சஸாயகே|
த⁴ராத⁴ரேந்த்³ரனந்தி³னீகுசாக்³ரசித்ரபத்ரகப்ரகல்பனைகஸி²ல்பினீ த்ரிலோசனேரதிர்மம || 7||

நவீனமேக⁴மண்ட³லீனிருத்³த⁴து³ர்த⁴ரஸ்பு²ரத்குஹுனிஸீ²த²னீதம​: ப்ரப³த்³த⁴ப³த்³த⁴கந்த⁴ர​:|
நிலிம்பனிர்ஜ²ரீத⁴ரஸ்தனோது க்ருʼத்திஸிந்து⁴ர​: கலானிதா⁴னப³ந்து⁴ர​: ஸ்²ரியம்ஜக³ந்த்³து⁴ரந்த⁴ர​: || 8||

ப்ரபு²ல்லனீலபங்கஜப்ரபஞ்சகாலிமப்ரபா⁴-விட³ம்பி³ கண்ட²கந்த⁴ ராருசி ப்ரப³ந்த⁴கந்த⁴ரம்‌|
ஸ்மரச்சி²த³ம்புரச்சி²ந்த³ ப⁴வச்சி²த³ம்மக²ச்சி²த³ம்க³ஜச்சி²தா³ந்த⁴கச்சி²த³ம்தமந்தகச்சி²த³ம்ப⁴ஜே || 9||

அக²ர்வஸர்வமங்க³லா கலாகத³ம்ப³மஞ்ஜரீ-ரஸப்ரவாஹ மாது⁴ரீ விஜ்ருʼம்ப⁴ணா மது⁴வ்ரதம்‌|
ஸ்மராந்தகம்புராதகம்பா⁴வந்தகம்மகா²ந்தகம்க³ஜாந்தகாந்த⁴காந்தகம்தமந்தகாந்தகம்ப⁴ஜே || 10||

ஜயத்வத³ப்⁴ரவிப்⁴ரமப்⁴ரமத்³பு⁴ஜங்க³மஸ்பு²ரத்³த⁴க³த்³த⁴க³த்³வினிர்க³மத்கரால பா⁴ல ஹவ்யவாட்|
தி⁴மித்³தி⁴மித்³தி⁴மித்⁴வனன்ம்ருʼத³ங்க³துங்க³மங்க³லத்⁴வனிக்ரமப்ரவர்தித: ப்ரசண்ட³ தாண்ட³வ​: ஸி²வ​: || 11||

த்³ருʼஷத்³விசித்ரதல்பயோர்பு⁴ஜங்க³மௌக்திகமஸ்ரஜோர்க³ரிஷ்ட²ரத்னலோஷ்ட²யோ​: ஸுஹ்ருʼத்³விபக்ஷபக்ஷயோ​:|
த்ருʼணாரவிந்த³சக்ஷுஷோ​: ப்ரஜாமஹீமஹேந்த்³ரயோ​: ஸமம்ப்ரவர்தயன்மன​: கதா³ ஸதா³ஸி²வம்ப⁴ஜே || 12||

கதா³ நிலிம்பனிர்ஜ²ரீ நிகுஞ்ஜகோடரே வஸன்‌ விமுக்தது³ர்மதி​: ஸதா³ ஸி²ர​:ஸ்த²மஞ்ஜலிம்வஹன்‌|
விமுக்தலோலலோசனோ லலாமபா⁴லலக்³னக​: ஸி²வேதி மந்த்ரமுச்சரன்‌ கதா³ ஸுகீ² ப⁴வாம்யஹம்‌ || 13||

நிலிம்ப நாத²னாக³ரீ கத³ம்ப³ மௌலமல்லிகா-நிகு³ம்ப²னிர்ப⁴க்ஷரன்ம தூ⁴ஷ்ணிகாமனோஹர​:|
தனோது நோ மனோமுத³ம்வினோதி³னீம்ʼமஹனிஸ²ம்பரிஸ்²ரய பரம்பத³ம்தத³ங்க³ஜத்விஷாம்சய​: || 14||

ப்ரசண்ட³ வாட³வானல ப்ரபா⁴ஸு²ப⁴ப்ரசாரணீ மஹாஷ்டஸித்³தி⁴காமினீ ஜனாவஹூத ஜல்பனா|
விமுக்த வாம லோசனோ விவாஹகாலிகத்⁴வனி​: ஸி²வேதி மந்த்ரபூ⁴ஷகோ³ ஜக³ஜ்ஜயாய ஜாயதாம்‌ || 15||

இமம்ஹி நித்யமேவ முக்தமுக்தமோத்தம ஸ்தவம்பட²ன்ஸ்மரன்‌ ப்³ருவன்னரோ விஸு²த்³த⁴மேதி ஸந்ததம்‌|
ஹரே கு³ரௌ ஸுப⁴க்திமாஸு² யாதி நான்யதா²க³திம்விமோஹனம்ஹி தே³ஹனாம்ஸுஸ²ங்கரஸ்ய சிந்தனம் || 16||

பூஜா(அ)வஸானஸமயே த³ஸ²வக்ரத்ரகீ³தம்ய​: ஸ²ம்பூ⁴பூஜனபரம் பட²தி ப்ரதோ³ஷே |
தஸ்ய ஸ்தி²ராம்ரத²க³ஜேந்த்³ரதுரங்க³யுக்தாம்லக்ஷ்மீ ஸதை³வ ஸுமுகீ²ம்ப்ரத³தா³தி ஸ²ம்பு⁴​: || 17||

||  இதி ஸி²வ தாண்ட³வ ஸ்தோத்ரம்ஸம்பூர்ணம்‌ |||| rāvaṇa racita ||
||sārthaśivatāṇḍavastōtram ||
||śrīgaṇēśāya namaḥ ||
jaṭāṭavīgalajjalapravāhapāvitasthalē, galē'valambyalambitāṁ bhujaṅgatuṅgamālikām‌|
ḍamaḍḍamaḍḍamaḍḍamanninādavaḍḍamarvayaṁ, cakāracaṇḍatāṇḍavaṁ tanōtu naḥ śivō śivam‌ ||1||

jaṭākaṭāhasaṁbhramabhramanniliṁpanirjharī, vilōlavīcivallarī virājamānamūrdhani|
dhagaddhagaddhagajjvalallalāṭapaṭṭapāvakē, kiśōracaṁdraśēkharē ratiḥ pratikṣaṇaṁ mamaṁ ||2||

dharādharēṁdranaṁdinī vilāsabandhubandhurasphuraddigaṁtasaṁtati pramōda mānamānasē|
kr̥pākaṭākṣadhōraṇīniruddhadurdharāpadi kvacidvigambarē manōvinōdamētu vastuni ||3||

jaṭābhujaṁgapiṁgalasphuratphaṇāmaṇiprabhā-kadaṁbakuṁkumadravapraliptadigvadhūmukhē|
madāṁdhasiṁdhurasphuratvaguttarīyamēdurē manōvinōdadbhutaṁ biṁbhartubhūtabhartari ||4||

sahasralōcanaprabhr̥tyaśēṣalēkhaśēkhara-prasūnadhūlidhōraṇī vidhūsarāṁghripīṭhabhūḥ|
bhujaṁgarājamālayānibaddhajāṭajūṭakaḥ śriyaicirāyajāyatāṁ cakōrabaṁdhuśēkharaḥ ||5||

lalāṭacatvarajvaladdhanaṁjayasphuliṅgabhā-nipītapaṁcasāyakaṁnamanniliṁpanāyakam‌|
sudhāmayūkhalēkhayā virājamānaśēkharaṁ mahākapālisaṁpadē śirōjaṭālamastunaḥ ||6||

karālabhālapaṭṭikādhagaddhagaddhagajjvaladdhanaṁjayā dharīkr̥tapracaṁḍapaṁcasāyakē|
dharādharēṁdranaṁdinīkucāgracitrapatrakaprakalpanaikaśilpinī trilōcanēratirmama ||7||

navīnamēghamaṁḍalīniruddhadurdharasphuratkuhuniśīthanītamaḥ prabaddhabaddhakandharaḥ|
nilimpanirjharīdharastanōtu kr̥ttisiṁdhuraḥ kalānidhānabaṁdhuraḥ śriyaṁ jagaṁddhuraṁdharaḥ ||8||

praphullanīlapaṁkajaprapaṁcakālimaprabhā-viḍaṁbi kaṁṭhakaṁdha rāruci prabaṁdhakaṁdharam‌|
smaracchidaṁ puracchiṁda bhavacchidaṁ makhacchidaṁ gajacchidāṁdhakacchidaṁ tamaṁtakacchidaṁ bhajē ||9||

akharvasarvamaṁgalā kalākadambamaṁjarī-rasapravāha mādhurī vijr̥ṁbhaṇā madhuvratam‌|
smarāṁtakaṁ purātakaṁ bhāvaṁtakaṁ makhāṁtakaṁ gajāṁtakāṁdhakāṁtakaṁ tamaṁtakāṁtakaṁ bhajē ||10||

jayatvadabhravibhramabhramadbhujaṁgamasphuraddhagaddhagadvinirgamatkarāla bhāla havyavāṭ|
dhimiddhimiddhimidhvananmr̥daṁgatuṁgamaṁgaladhvanikramapravartita: pracaṇḍa tāṇḍavaḥ śivaḥ ||11||

dr̥ṣadvicitratalpayōrbhujaṁgamauktikamasrajōrgariṣṭharatnalōṣṭhayōḥ suhr̥dvipakṣapakṣayōḥ|
tr̥ṇāraviṁdacakṣuṣōḥ prajāmahīmahēndrayōḥ samaṁ pravartayanmanaḥ kadā sadāśivaṁ bhajē ||12||

kadā niliṁpanirjharī nikuñjakōṭarē vasan‌ vimuktadurmatiḥ sadā śiraḥsthamaṁjaliṁ vahan‌|
vimuktalōlalōcanō lalāmabhālalagnakaḥ śivēti maṁtramuccaran‌ kadā sukhī bhavāmyaham‌ ||13||

nilimpa nāthanāgarī kadamba maulamallikā-nigumphanirbhakṣaranma dhūṣṇikāmanōharaḥ|
tanōtu nō manōmudaṁ vinōdinīṁmahaniśaṁ pariśraya paraṁ padaṁ tadaṁgajatviṣāṁ cayaḥ ||14||

pracaṇḍa vāḍavānala prabhāśubhapracāraṇī mahāṣṭasiddhikāminī janāvahūta jalpanā|
vimukta vāma lōcanō vivāhakālikadhvaniḥ śivēti mantrabhūṣagō jagajjayāya jāyatām‌ ||15||

imaṁ hi nityamēva muktamuktamōttama stavaṁ paṭhansmaran‌ bruvannarō viśuddhamēti saṁtatam‌|
harē gurau subhaktimāśu yāti nānyathāgatiṁ vimōhanaṁ hi dēhanāṁ suśaṁkarasya ciṁtanam ||16||

pūjā'vasānasamayē daśavakratragītaṁ yaḥ śambhūpūjanaparam paṭhati pradōṣē |
tasya sthirāṁ rathagajēṁdraturaṁgayuktāṁ lakṣmī sadaiva sumukhīṁ pradadāti śambhuḥ ||17||

|| iti śiva tāṇḍava stōtraṁ saṁpūrṇam‌ ||॥ रावण रचित ॥
॥ सार्थशिवताण्डवस्तोत्रम् ॥
॥ श्रीगणेशाय नमः॥
जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले, गलेऽवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम्‌।
डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं, चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवो शिवम्‌ ॥१॥

जटाकटाहसंभ्रमभ्रमन्निलिंपनिर्झरी, विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि।
धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके, किशोरचंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं ममं ॥२॥

धराधरेंद्रनंदिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगंतसंतति प्रमोद मानमानसे।
कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदि क्वचिद्विगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि ॥३॥

जटाभुजंगपिंगलस्फुरत्फणामणिप्रभा-कदंबकुंकुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे।
मदांधसिंधुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदद्भुतं बिंभर्तुभूतभर्तरि ॥४॥

सहस्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखर-प्रसूनधूलिधोरणी विधूसरांघ्रिपीठभूः।
भुजंगराजमालयानिबद्धजाटजूटकः श्रियैचिरायजायतां चकोरबंधुशेखरः ॥५॥

ललाटचत्वरज्वलद्धनंजयस्फुलिङ्गभा-निपीतपंचसायकंनमन्निलिंपनायकम्‌।
सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसंपदे शिरोजटालमस्तुनः ॥६॥

करालभालपट्टिकाधगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनंजया धरीकृतप्रचंडपंचसायके।
धराधरेंद्रनंदिनीकुचाग्रचित्रपत्रकप्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचनेरतिर्मम ॥७॥

नवीनमेघमंडलीनिरुद्धदुर्धरस्फुरत्कुहुनिशीथनीतमः प्रबद्धबद्धकन्धरः।
निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिंधुरः कलानिधानबंधुरः श्रियं जगंद्धुरंधरः ॥८॥

प्रफुल्लनीलपंकजप्रपंचकालिमप्रभा-विडंबि कंठकंध रारुचि प्रबंधकंधरम्‌।
स्मरच्छिदं पुरच्छिंद भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांधकच्छिदं तमंतकच्छिदं भजे ॥९॥

अखर्वसर्वमंगला कलाकदम्बमंजरी-रसप्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम्‌।
स्मरांतकं पुरातकं भावंतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे ॥१०॥

जयत्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजंगमस्फुरद्धगद्धगद्विनिर्गमत्कराल भाल हव्यवाट्।
धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन्मृदंगतुंगमंगलध्वनिक्रमप्रवर्तित: प्रचण्ड ताण्डवः शिवः ॥११॥

दृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजंगमौक्तिकमस्रजोर्गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः।
तृणारविंदचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः समं प्रवर्तयन्मनः कदा सदाशिवं भजे ॥१२॥

कदा निलिंपनिर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन्‌ विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरःस्थमंजलिं वहन्‌।
विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन्‌ कदा सुखी भवाम्यहम्‌ ॥१३॥

निलिम्प नाथनागरी कदम्ब मौलमल्लिका-निगुम्फनिर्भक्षरन्म धूष्णिकामनोहरः।
तनोतु नो मनोमुदं विनोदिनींमहनिशं परिश्रय परं पदं तदंगजत्विषां चयः ॥१४॥

प्रचण्ड वाडवानल प्रभाशुभप्रचारणी महाष्टसिद्धिकामिनी जनावहूत जल्पना।
विमुक्त वाम लोचनो विवाहकालिकध्वनिः शिवेति मन्त्रभूषगो जगज्जयाय जायताम्‌ ॥१५॥

इमं हि नित्यमेव मुक्तमुक्तमोत्तम स्तवं पठन्स्मरन्‌ ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति संततम्‌।
हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथागतिं विमोहनं हि देहनां सुशंकरस्य चिंतनम् ॥१६॥

पूजाऽवसानसमये दशवक्रत्रगीतं यः शम्भूपूजनपरम् पठति प्रदोषे ।
तस्य स्थिरां रथगजेंद्रतुरंगयुक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः ॥१७॥

॥ इति शिव ताण्डव स्तोत्रं संपूर्णम्‌ ॥

3 comments:

Unknown said...

நண்பரே அருமையான பதிவு, மேலும் ஒரு தகவல் . கூகுளே அட்சென்ஸ் போல. http://www.taxads.in/ தமிழ் தளங்களுக்கு விளம்பரம் தருகிறார்கள். உங்கள் தளத்தையும் பதிவு செய்து பயன் பெறுங்கள். http://www.taxads.in/

வால்பையன் said...

கொலைவெறி எப்போ தீரும்?

இரவுப்பறவை said...

படிப்பதற்கு கஷ்டமா இருக்கு, தமிழ் அர்த்தத்துடன் கொடுத்தால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் :)) தோட்டகாஷ்டகம் மற்றும் ஆதித்ய ஹ்ருதயம் தமிழாக்கம் கொடுத்தல் உதவியாய் இருக்கும்

Post a Comment