ஸ்ரீ கணேஷ ஸ்துதி - மூஷிக வாகன

மூஷிக வாகன மோதக ஹஸ்த
சாமர கர்ண விளம்பித சூத்ர
வாமன ரூப மகேஷ்வர புத்ர
விக்ன விநாயக பாத நமஸ்தே

0 comments:

Post a Comment